Pátek, 23. 2. 2024
Dnešní úřední hodiny: pro veřejnost zavřeno
Rychlý kontakt: 734 442 020

Povinné informace

Povinně zveřejňované udaje podle zák. č. 106/1999 Sb

1. Oficiální název

Obec Václavovice, okres Ostrava-město, zastoupená starostkou obce p. Ing. Magdou Pustkovou.

2. Důvod a způsob založení

Obec Václavovice vznikla jako územní samosprávná jednotka v souladu s ustanovením § 1 a § 2 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 2 tohoto zákona vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývajících. Je tedy právnickou osobou s plnou právní subjektivitou.Posláním obce je péče o všestranný rozvoje svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem.
V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

  • zastupitelstvo obce
  • rada obce
  • starosta obce
  • obecní úřad

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 2 zařazení do Obecního úřadu ve Václavovicích. Rada obce Václavovice nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti úřadu ani oddělení.

4. Kontaktní spojení

Sídlo úřadu: Václavovice, Obecní č. 130, Václavovice, 739 35  okres Ostrava-město
Starosta: 731 469 171
Místostarosta: 731 469 163
Sekretariát, matrika: 596 833 028, 734 442 020
Účetnictví a matrika: 596 833 377, 734 442 020
e-mail: obecni.urad@obecvaclavovice.cz
Oficiální www stránka: www.obecvaclavovice.cz
Úřední deska: budova Obecního úřadu ve Václavovicích nebo zde

Datová schránka: ge4bfqx

5. Případné platby

KB a.s. Frýdek-Místek, č. ú. 6422781/0100
Platby lze uhradit i v hotovosti v pokladně Obecního úřadu ve Václavovicích v úředních hodinách 8:00 - 17:00 v pondělí a středu.

6. Úřední hodiny

Pondělí 8:00 - 17:00
Středa  8:00 - 17:00

7. IČ

00297330

8. DIČ

CZ00297330

9. Rozpočet obce

Rozpočet obce ke stažení

10. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informace dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu ve Václavovicích, Obecní č. 130, na podatelně v kanceláři Obecního úřadu ve Václavovicích.

 

Ústně lze podat žádost:

  • telefonicky
  • osobně

 

 

Písemně lze podat žádost:

  • poštou
  • předáním písemné žádosti na podatelnu
  • protokolem sepsaným jednotlivými pracovníky o poskytnutí informace

Obce jsou povinny poskytnout všechny informace, vztahující se k jejich samostatné i přenesené působnosti, s výjimkou těch, jejichž zveřejnění vylučuje zákon:
utajované skutečnosti podle zák. č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění
obchodní tajemství dle obchodního zákoníku (§ 17 zák. 513/1991 Sb.)
skutečnosti, týkající se ochrany důvěrnosti majetkových poměrů, získaných na základě zákona o daních, poplatcích, penzijním, zdravotním pojištění nebo sociálním zabezpečení
skutečností, na které se vztahuje omezení práva na informace dle § 11 a 12 zák. 106/1999 Sb.
zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění souvisejících předpisů a pozdějších znění

11. Příjem petic, stížností, žádostí a dalších podání

stížnosti, žádosti, podněty a petice se u obecního úřadu podávají písemně poštou, na podatelně v kanceláři, nebo ústně v kanceláři obecního úřadu
obecní úřad vyřizuje stížnosti, oznámení a podněty v souladu s vyhláškou č. 150/1958 Ú.I., kdy lhůta je stanovena 10 dnů, do 30 dnů podle závažnosti případu, ve výjimečných případech může starosta povolit překročení lhůty
žádosti se vyřizují ve lhůtě do 30-ti dnů, výjimečně 60 dnů ode dne následujícího po dni podání. Ve stejné lhůtě jsou podle zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, vyřizovány petice.

12. Opravné prostředky

o odvolání rozhoduje věcně příslušný orgán státní správy (mimo autoremedury, o které rozhoduje orgán, který vydal rozhodnutí - v daném případě Obecní úřad Václavovice), jedná-li se o správní řízení nebo řízení dle zvláštního předpisu, ale odvolání proti rozhodnutí Obecního úřadu ve Václavovicích se podává u tohoto úřadu
odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace, se podává písemně poštou na podatelně v kanceláři obecního úřadu, do 15 dnů ode dne doručení (ve smyslu poučení uvedeném v rozhodnutí
v případě, že nebude žádost o poskytnutí informace vyřízena v zákonné lhůtě, má se za to, že nebyla odmítnuta, v tom případě může být podáno odvolání dle předchozího ustanovení
pokud účastník řízení v důsledku nesprávného poučení nebo proto, že nebyl poučen vůbec, podal opravný prostředek po lhůtě, má se za to, že jej podal včas, jestliže tak učinil nejpozději do tří měsíců ode dne oznámení rozhodnutí

13. Formuláře

S žádostí o poskytnutí formuláře se je možné obrátit přímo na Obecní úřad ve Václavovicích nebo využít těchto stránek (připravujeme)

14. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

Informace poskytne Obecní úřad ve Václavovicích podle požadavků občanů. Další zdroje naleznete např. na Portálu veřejné správy České republiky

15. Nejdůležitější předpisy

PŘEHLED NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ (v platném znění)
(OOVV)
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Zákon č. 3/1993 Sb., o státních symbolech České republiky
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností,
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce
Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Zákon č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí,
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
Zákon č. 22/2004, o místním referendu
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy,
Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu,
Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě
Zákon č. 352/2001 Sb., o užívání státních symbolů ČR
Zákon č. 132/2006 Sb., o kronikách obcí,
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník
Zákon č. 140/1961 Sb., Trestní zákon
Zákon č. 141/1961 Sb., Trestní řád
Zákon č. 269/1994 Sb., o rejstříku trestů,
Zákon č. 121/2000 Sb., autorský zákon,
Zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech
Zákon č . 273/1993 Sb., k audiovizuálním dílům,
Zákon č. 273/2001 Sb., o právech příslušníků národnostních menšin,
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů
Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a změně některých zákonů
Zákon č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů
Zákon č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv,

(OF)
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole
Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě
Zákon č. 12/2001 Sb., zásady a termíny FV vztahů se SR
Zákon č. 16/2001 Sb., rozsah údajů pro hodnocení plnění SR
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků
Zákon č. 586/1992 SB., o dani z příjmu
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, darovací a dani z převodu nemovitostí
Zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění
Zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a přísp. na státní politiku zaměstnanosti
Zákon č. 461/2003 Sb., o sociálním pojištění
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost atd.
Zákon č. 283/2002 Sb., o cestovních náhradách
Zákon č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb (SF)
Zákon č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti,
Zákon č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách,
Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávních celků a dobrovolných svazků obcí,
Zákon č. 635/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákon o správních poplatcích

(OM, OKV)
Zákon č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a stát. organiz. s majetkem státu
Zákon č. 172/1991 Sb., o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, ve znění pozdějších novel
Zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky ve znění zákona č. 10/2001,
Zákon č. 95/1999 Sb., o podmínkách převodu zeměděl. a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby a o změně zákona č. 569/1991 Sb., o PFČR ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 107/2006 Sb., o jednostranné zvyšování nájemného z bytů a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník,
Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku),
Zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony (zákon o vlastnictví bytů),
Zákon č. 116/1990 Sb., o nájmu a podnájmu nebytových prostor,
Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 53/2004 Sb., kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel a o změně zákona č. 256/2001 sb., o pohřebnictví,
Zákon č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech

(OCDS)
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou pravosti podpisu a o vydávání potvrzení orgány obcí ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 21/2006 sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou o ověřování pravosti podpisu,
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství,
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších novel
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších novel
Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška MD č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemích komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změně některých zákonů


(OŽÚ)
Zákon č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení,
Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech,
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů

(OSVZ)
Zákon č. 100/1988 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 463/1991 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách
Zákon č. 109/2006 Sb., o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona č. 108/2006 Sb.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých dalších souvisejících zákonů
Zákon č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu
Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách,
Zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky alkoholem a jinými návykovými látkami,
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí
Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže

(OŠKTV)
Zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu,
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,

(ORRI, OSÚ)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje
Vyhláška MMR č. 132/1998 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona
Vyhláška MMR č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostření a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí)
Zákon č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona ČNR č. 425/1990 Sb.
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. Vyhláška MD č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií,
Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

(OŽP)
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí,
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání,
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně ZPF
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí,
Zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin,
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči,
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů
Zákon č. 314/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů (zákon o ochraně ovzduší)
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, (vodní zákon)
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, ve znění pozdějších předpisů (zákon o vodovodech a kanalizacích)
Zákon č. 34/1992 sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, v platném znění
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti,
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči, ve znění pozdějších předpisů (veterinární zákon)
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství,

(OKV - krizový štáb, bezpečnostní rada)
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení,
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou,
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci, ,
Zákon č. 585/2004 Sb., obranné povinnosti a jejím zajišťování,
Zákon č. 587/2004 Sb., o zrušení civilní služby,
Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru ČR a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně ve znění pozdějších novel
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkonů ochrany obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o některých souvisejících zákonech, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR
Zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů

Sazebník úhrad za poskytování informací
Obec Václavovice nemá sazebník úhrad za poskytování informací.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva za rok 2018 ke stažení zde

17. Seznam organizací

Základní a Mateřská škola Václavovice
Obecní knihovna Václavovice
Sbor dobrovolných hasičů Václavovice

Plné znění zákona č. 106/1999 Sb.

Obec Václavovice

 

Obec Václavovice leží v Moravskoslezském kraji v okrese Ostrava-město v blízkosti měst Ostrava, Havířov a Frýdek-Místek a je členem svazku obcí Region Slezská brána. Žije v ní přes 2000 skvělých obyvatel a dle statistických údajů zde slunce svítí 340 dnů v roce. Ve Václavovicích je vše, co má ve správné obci být – škola, obchod, hospoda, více či méně opravené cesty, fotbalový klub, hasičárna, myslivna, zázemí pro děti a spousta malebných i tajemných zákoutí, když toto vše z Václavovic činí naprosto perfektní místo k životu…  

 

2 000
Přibližný počet obyvatel
5,67 km2
Katastrální výměra
304 m.n.m.
Nadmořká výška

Rychlé kontakty

Starosta

JUDr. René Vašek

778 762 812

Místostarosta

Antonín Novotný

731 469 163

Sekretariát, matrika

Iveta Novotná

596 833 028, 734 442 020

Naše obec čerpá finanční příspěvek v rámci projektu „Chodník podél silnice III/47310“ (Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_038/0012717), který je spolufinancován z EU, konkrétně z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Realizací projektu dojde ke zvýšení bezpečnosti v dopravě v intravilánu obce Václavovice, neboť projekt vytvoří výstupy v podobě chodníkového tělesa v ulici Vratimovská podél komunikace č. III/47310 a nově realizovaných dvou míst pro přecházení v dané lokalitě.

Logo MMR
Používáním tohoto webu souhlasíte s analýzou návštěvnosti pomocí souborů cookies.Cookies a podmínky užívání